qualis logo

Statut fundacji

2020

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą. Qualis. Zdrowie pod lupą, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dorotę Łobodę i Beatę Ziółkowską
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Barabasza w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy, ul. Cieszkowskiego 17/2, w dniu 24.02.2020 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem części nazwy („Zdrowie pod lupą”) w wybranych językach obcych. Człon nazwy „Qualis” nie podlega tłumaczeniu na języki obce.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Czas trwania fundacji nie jest oznaczony.

§ 7

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU. z 2014 poz. 1118).

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej osób w pełnym cyklu życia, zarówno zdrowych, jak i chorych, sprawnych i niepełnosprawnych fizycznie, a także z zaburzeniami rozwoju.

2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w ogólnie pojętej ochronie zdrowia człowieka w pełnym cyklu życia.

3. Popularyzacja idei zdrowego stylu życia w celu podnoszenia jakości życia człowieka bez względu na jego wiek i kondycję zdrowotną.

4. Promowanie wielokulturowości, w tym kulinarnej oraz edukacja obywateli w zakresie odkrywania swej tożsamości kulinarnej.

5. Popularyzowanie wyników badań naukowych oraz ich wdrażanie poprzez m.in. modyfikowanie doboru metod oddziaływania/ interwencji psycho-edukacyjnej.

6. Pozyskiwanie środków na rzecz działań edukacyjnych i interwencyjnych kierowanych do najbardziej potrzebujących wsparcia grup społecznych.

7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie rozmaitych specjalistów zajmujących się promowaniem zdrowia (np. dietetyków, psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów) oraz współpracę międzypokoleniową (np. wnuków z dziadkami).

8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających szerokorozumiane zdrowie i jakość życia obywateli.

2. Działanie na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie (np. dzieci z domów dziecka, samotnych seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, chorujących przewlekle).

3. Działalność edukacyjną (np. szkolenie studentów kierunków związanych ze zdrowiem człowieka), wydawniczą (np. opracowanie i upowszechnianie tekstów dedykowanych grupom ze specjalnymi potrzebami, (tu: chorującym na cukrzycę, otyłość, zaburzenia odżywiania) i badawczą (np. ewaluacja nowatorskich rozwiązań interwencyjnych).

4. Współpracę z instytucjami edukacyjnymi, przedstawicielami biznesu i przedsiębiorcami.

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 300 zł (trzysta złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV. Władze Fundacji

§ 14

1. Władzę Fundacji pełni Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani.

4. Wysokość i zasady wynagradzania i nagradzania członków Zarządu ustalają członkowie Zarządu.

V. Zarząd Fundacji

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, która trwa cztery lata.

3. Członkowie Fundacji powołują Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

§ 20

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:

Dorota Łoboda – Prezes Zarządu
Beata Ziółkowska – członek Zarządu

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

VI. Sposób Reprezentacji

§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, tj.

Dorota Łoboda – Prezes Zarządu
Beata Ziółkowska – członek Zarządu

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

3. Reprezentantem Fundacji a jednocześnie osobą podpisującą wszelkie umowy i dokumenty jest Prezes Zarządu.

VII. Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów . Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel fundacji.

IX. Likwidacja Fundacji

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.